Stáhnout ve formátu PDF

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO PROVOZOVÁNÍ WEBOVÉ APLIKACE KOOPERACE.CZ

vydané společností Kooperace.cz s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 05365678, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 262531

 • I. Všeobecná ustanovení
  • 1. Na účely těchto všeobecných obchodních podmínek pro provozování webové aplikace kooperace.cz (dále jen „VOP“) znamená:
   • a) Provozovatel (poskytovatel nebo autor) – společnost Kooperace.cz s.r.o. s.r.o., IČ: 053 65 678
   • b) Zákazník (nabyvatel) – fyzická nebo právnická osoba, který je předplatitelem služeb webové aplikace kooperace.cz
   • c) Uživatel – jakákoli osoba vlastnící přístup do webové aplikace kooperace.cz
   • d) Kooperace.cz – webová aplikace pro zprostředkování informací o výrobních kapacitách strojírenských firem, kterou provozuje Provozovatel
  • 2. VOP upravují práva a povinnosti Provozovatele, Zákazníka a Uživatele.
  • 3. Užíváním webové aplikace kooperace.cz Zákazník i Uživatel projevuje svůj výslovný souhlas s těmito VOP.
  • 4. Pokud je nebo se stane neplatným nebo neúčinným některé z ustanovení těchto VOP, smluvní strany se zavazují toto ustanovení nahradit jiným platným, nebo účinným ustanovením, které svým smyslem, účinkem a obsahem nejvíce odpovídá smyslu, účelu a obsahu nahrazovaného neplatného nebo neúčinného ustanovení.
  • 5. Aktuální podoba VOP je uživateli dostupná na adrese https://www.kooperace.cz/VOP.pdf
  • 6. VOP může Provozovatel jednostranně měnit. Změněné VOP jsou vůči Zákazníkovi platné 7 dní po zveřejnění na stránkách www.kooperace.cz nebo po odeslání e-mailem na adresu Zákazníka. Vůči Uživateli vstupují v platnost 7 dní po umístění nových VOP na serveru www.kooperace.cz.
  • 7. Užíváním webové aplikace kooperace.cz Zákazník či Uživatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užíváním předmětné webové aplikace, veškeré údaje, které o sobě při registraci, resp. obecně Provozovateli poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné. Současně se zákazník či uživatel tímto zavazuje, že i při užívání webové aplikace kooperace.cz bude sdělovat a poskytovat jen pravdivé, úplné a přesné údaje, a to i dalším uživatelům této aplikace - třetím osobám.
 • II. Práva a povinnosti
  • 1. Provozovatel se zavazuje provozovat webovou aplikaci kooperace.cz dostupnou přes internet. Uživatel systému bere na vědomí, že je nezbytné používat kompatibilní internetový prohlížeč (Google Chrome 16 a novější, Mozilla Firefox 11 a novější, MS Internet Explorer 9 a novější, Safari 5 a novější, Opera 11 a novější).
  • 2. V případě nedostupnosti webové aplikace kooperace.cz (způsobený na straně Provozovatele) delší než 5 dní, má Zákazník právo na poměrnou slevu z výše měsíční platby náležící měsíci, kdy výpadek začal.
  • 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na krátkodobé omezení dostupnosti webové aplikace z důvodů upgrade či údržby systému. O omezení dostupnosti delším než 60 minut bude předem informovat na webových stránkách www.kooperace.cz, případně bude rozeslán e-mail s informací o plánované odstávce.
  • 4. Provozovatel zašle zákazníkovi nejméně 14 kalendářních dnů před koncem uhrazeného období výzvu k platbě odměny za sjednané předplatné. Po uhrazení obdrží Zákazník do 7 pracovních dnů daňový doklad/fakturu v PDF na e-mailem. Konkrétní cenové podmínky jsou sjednány samostatnou smlouvou, která má v případě rozporu přednost před těmito VOP.
  • 5. V případě neuhrazení výzvy k platbě do 14 dní od konce předplaceného období, je Provozovatel oprávněn omezit či pozastavit využívání webové aplikace kooperace.cz Zákazníkovi a všem souvisejícím Uživatelům Zákazníka. Uhrazením se rozumí datum připsání celkové sjednané odměny na účet Provozovatele.
  • 6. Nedojde-li k úhradě odměny na následující období ani následujících 30 dní po ukončení předchozího uhrazeného období, považuje Provozovatel využívání webové aplikace kooperace.cz ze strany Zákazníka za ukončené. Provozovatel může data související s poskytováním webové aplikace kooperace.cz (data evidovaná i přiložené soubory) po dalších 30 dnech nenávratně odstranit.
  • 7. Provozovatel dbá na vysoký standard zabezpečení webové aplikace a uchovaných dat. Pokud by i přes všechna použitá opatření došlo ke zneužití jakýchkoli dat, Provozovatel nemůže nést za způsobené škody odpovědnost.
  • 8. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje. Uživatel nesmí své přihlašovací údaje poskytnout třetí osobě ani je jakkoli vystavit možnosti zneužití.
  • 9. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené používáním webové aplikace kooperace.cz. Zákazník či Uživatel tedy prohlašuje, že bere na vědomí, že Provozovatel neposkytuje ohledně poskytování služeb žádné záruky, a že je proto poskytování služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním služeb. Provozovatel Zákazníkovi či Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která mu vznikne v souvislosti s používáním webové aplikace, obsahu webové aplikace, omezením či ukončením poskytování služeb. Provozovatel zejména neodpovídá za skutečnost, že případná třetí osoba uvedla pravdivé a úplné údaje, splní své povinnosti vyplývající z případně zajištěného obchodního vztahu přes webovou aplikaci, bude vůbec ochotna tento vztah uzavřít, zaplatit za tento obchodní vztah.
  • 10. Provozovatel nebude svévolně zasahovat do dat uživatele.
  • 11. Zákazník, resp. Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet o získání neoprávněného přístupu k webové aplikaci kooperace.cz či uloženým datům, nebude se pokoušet o narušení chodu či stability systému. Zákazník, resp. Uživatel se zavazuje nezasahovat do kódu či komunikace mezi internetovým prohlížečem a servery zajišťující běh webové aplikace kooperace.cz, ani se jakkoli jinak pokoušet o narušení běhu webové aplikace. V případě, že bude závadné jednání zjištěno, vyhrazuje si Provozovatel provést nezbytná opatření pro zajištění chodu systému včetně možnosti blokace IP adresy či uživatelského účtu, který problém způsobuje a to do vyřešení dané situace.
  • 12. Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi nebo uživateli, na základě kterých lze tyto přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel shromažďuje a uchovává tyto zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře jakou po něm lze spravedlivě požadovat pomocí moderních technologií. Provozovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná rozumná opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům nebo k příslušné databázi Provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník či Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob. Užíváním webové aplikace kooperace.cz uděluje Zákazník či Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Provozovateli jako správci, za účelem identifikace při užívání služby a celkového řádného užívání služeb. Zákazník či Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů, zejména pro zasílání obchodních sdělení.
Platnost od: 1. 10. 2017